ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Juridisch Adviesbureau Willems is een eenmanszaak waarin mw. mr. A.M.T. Willems cliënten van juridisch advies voorziet op het gebied van het omgevingsrecht en bestuursrecht. Ook biedt zij projectleiding aan binnen het ruimtelijke domein.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn – met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever – van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht (inclusief aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten) die met Juridisch Adviesbureau Willems worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Met ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden ook per e-mail bedoeld.
 5. Deze algemene voorwaarden worden bij opdracht toegezonden, zijn te raadplegen op www.jabw.nl, en liggen ter inzage bij Juridisch Adviesbureau Willems, gevestigd te Oirschot, ’t Laar 1b, 5688 HH Oirschot.

ARTIKEL 2 OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

 1. Een overeenkomst komt tot stand zodra opdrachtgever Juridisch Adviesbureau Willems de mondelinge of schriftelijke opdracht geeft c.q. accepteert om de desbetreffende diensten te verrichten. Zo nodig wordt de overeenkomst van opdracht schriftelijk bevestigd door middel van ondertekening van een opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Juridisch Adviesbureau Willems.
 2. Juridisch Adviesbureau Willems is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Juridisch Adviesbureau Willems staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 3. Opdrachtgever staat toe dat Juridisch Adviesbureau Willems en de door of vanwege Juridisch Adviesbureau Willems bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen op de opdrachtgever en een opdracht van opdrachtgever betrekking hebbende gegevens delen met andere aan Juridisch Adviesbureau Willems verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het relatiebeheer.

ARTIKEL 3 IDENTIFICATIEPLICHT, INFORMATIEVERSTREKKING EN CONTROLE WERKZAAMHEDEN

 1. Juridisch Adviesbureau Willems is o.a. op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ( = Wwft ) verplicht om haar opdrachtgevers te identificeren. Juridisch Adviesbureau Willems kan in voorkomende gevallen van opdrachtgever verlangen alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan haar ter beschikking te stellen. Juridisch Adviesbureau Willems is, totdat bedoelde bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.
 2. Opdrachtgever dient Juridisch Adviesbureau Willems tijdig alle benodigde informatie te verstrekken die noodzakelijk is of geacht wordt noodzakelijk te zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Ook eventuele adreswijzigingen en/of wijzigingen in telefonische bereikbaarheid dienen zo spoedig mogelijk aan Juridisch Adviesbureau Willems kenbaar te worden gemaakt.
 3. Opdrachtgever is verplicht om de uitgevoerde werkzaamheden direct na uitvoering te controleren. Eventuele bezwaren of gebreken moeten onmiddellijk (binnen acht dagen) schriftelijk aan Juridisch Adviesbureau Willems worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende werkzaamheden geacht te zijn uitgevoerd zonder gebreken en wordt er van uitgegaan dat Juridisch Adviesbureau Willems conform de overeenkomst heeft gehandeld.
 4. Het melden van bezwaren of gebreken als bedoeld in lid 3 van dit artikel, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

ARTIKEL 4 HONORARIUM

 1. In de overeenkomst is het geldende honorarium in euro’s opgenomen. Vaststelling van het honorarium geschiedt in beginsel op basis van het gewerkte aantal uren, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Het basis uurtarief exclusief BTW wordt in overleg met opdrachtgever overeengekomen. Juridisch Adviesbureau Willems heeft het recht om in de contractperiode het uurtarief te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Juridisch Adviesbureau Willems met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Indien opdrachtgever het niet eens is met de wijziging is opdrachtgever binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging bevoegd de overeenkomst met Juridisch Adviesbureau Willems schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 3. Naast het honorarium zal Juridisch Adviesbureau Willems de ten behoeve van opdrachtgever noodzakelijkerwijs gemaakte onkosten zoals reis- en verblijfskosten in rekening brengen.
 4. Over alle door Juridisch Adviesbureau Willems verrichte diensten is opdrachtgever BTW verschuldigd. BTW-heffing geschiedt (conform het wettelijk vastgestelde percentage) zowel bij voorschotdeclaratie, tussentijdse declaratie, als bij einddeclaratie.
 5. In beginsel zal maandelijks een tussentijdse declaratie worden verzonden. Juridisch Adviesbureau Willems is gerechtigd bij aanvang van de diensten van opdrachtgever betaling van een voorschot ter hoogte van het honorarium (vermeerderd met BTW) te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de tussentijdse en/of einddeclaratie.
 6. Opdrachtgever aanvaardt dat de hoogte van de kosten voor uitvoering van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang, ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden en/of kosten vanwege een te wijzigen uurtarief in verband met het bepaalde in dit artikellid, zullen mondeling worden besproken en apart in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5 BETALING

 1. Betaling van facturen van Juridisch Adviesbureau Willems dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels-)rente.
 3. Alle (buiten) gerechtelijke kosten verband houdende met invordering van facturen zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 150,00.

ARTIKEL 6 OPSCHORTING DIENSTEN

 1. Indien een factuur van Juridisch Adviesbureau Willems niet, niet tijdig, of niet volledig door opdrachtgever is voldaan, is Juridisch Adviesbureau Willems gerechtigd de diensten ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Dit geldt eveneens voor andere opdrachten die op dat moment door Juridisch Adviesbureau Willems voor opdrachtgever worden uitgevoerd.
 2. Juridisch Adviesbureau Willems is gerechtigd om de afgifte van het dossier en/of de afgifte van de van opdrachtgever afkomstige bescheiden op te schorten totdat al het door opdrachtgever verschuldigde (inclusief rente en kosten) is voldaan.

ARTIKEL 7 WANNEER EN HOE EINDIGT EEN OVEREENKOMST?

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de overeenkomst.
 2. Beide partijen hebben de mogelijkheid de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Dit kan alleen tegen het einde van de contractperiode of, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, met een opzegtermijn van één maand.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

 1. Juridisch Adviesbureau Willems is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Juridisch Adviesbureau Willems geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Juridisch Adviesbureau Willems niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Juridisch Adviesbureau Willems heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Juridisch Adviesbureau Willems haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Juridisch Adviesbureau Willems kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Juridisch Adviesbureau Willems ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Juridisch Adviesbureau Willems gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor de door opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Juridisch Adviesbureau Willems rechtens aansprakelijk is, heeft opdrachtgever recht op een vergoeding indien Juridisch Adviesbureau Willems voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door Juridisch Adviesbureau Willems te verkrijgen verzekeringsuitkering vermeerderd met het eigen risico van Juridisch Adviesbureau Willems onder die verzekering.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 7 genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Juridisch Adviesbureau Willems jegens opdrachtgever beperkt tot:
  a. enig feitelijk door opdrachtgever aangetoonde geleden directe schade èn
  b. het honorarium dat is gedeclareerd in de desbetreffende zaak in de twaalf kalendermaanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met een maximum van €10.000,00 (tienduizend euro) exclusief BTW.
  Tot de directe schade behoren in géén geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving evenmin als waardevermindering van producten.
 3. Juridisch Adviesbureau Willems is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of niet tijdige aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere schade veroorzakende apparatuur. Juridisch Adviesbureau Willems kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.
 4. Juridisch Adviesbureau Willems aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten, procureurs, deurwaarders en /of deskundigen.

ARTIKEL 10 VRIJWARING

 1. Uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt door Juridisch Adviesbureau Willems uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte diensten geen rechten ontlenen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Juridisch Adviesbureau Willems en personen die niet direct of indirect aan Juridisch Adviesbureau Willems zijn verbonden (haar hulppersonen) tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de diensten die Juridisch Adviesbureau Willems ten behoeve van opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen.

ARTIKEL 11 WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

 1. Juridisch Adviesbureau Willems kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Juridisch Adviesbureau Willems kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

 1. Op de rechtsverhouding tussen Juridisch Adviesbureau Willems en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien opdrachtgever niet tevreden is met de door Juridisch Adviesbureau Willems verleende dienstverlening, wordt het op prijs gesteld dit eerst te laten weten aan Juridisch Adviesbureau Willems zodat er serieus werk kan worden gemaakt van de klacht. Om de klacht goed te kunnen behandelen moet de klacht binnen twee maanden nadat opdrachtgever kennis heeft genomen van de klacht, deze aan Juridisch Adviesbureau Willems worden voorgelegd.
 3. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 4. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan is de rechter in het arrondissement Arnhem bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen opdrachtgever en Juridisch Adviesbureau Willems kennis te nemen. Niettemin heeft Juridisch Adviesbureau Willems het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever voor te leggen. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Oirschot, januari 2021.